Home IPO심사/공모 수요예측일정
  전체종목   청구종목   승인종목   기업IR일정   수요예측일정   수요예측결과   공모청약일정   신규상장  
종목명 수요예측일 희망공모가(원) 확정공모가 공모금액(백만) 주간사
 윌링스 2019.07.10~07.11 10,000~12,500   - 13,820 신영증권
 대모엔지니어링 2019.07.08~07.09 4,800~5,200   - 10,320 신한금융투자
 에이스토리 2019.07.03~07.04 11,600~14,300   - 21,692 NH투자증권
 플리토 2019.07.01~07.02 19,000~23,000   - 27,996 한국투자증권
 세틀뱅크 2019.06.27~06.28 44,000~49,000   - 63,668 한국투자증권,신한금융투자
 이베스트이안스팩1호 2019.06.26~06.27 2,000~2,000   - 6,000 이베스트투자증권㈜
 아이스크림에듀 2019.06.25~06.26 15,900~18,000   - 23,055 대신증권,삼성증권
 세경하이테크 2019.06.24~06.25 46,000~52,000   - 46,000 키움증권
 펌텍코리아 2019.06.18~06.19 240,000~270,000   - 153,600 한국투자증권
 에이에프더블류 2019.06.12~06.13 19,500~22,500   22,500 76,471 NH투자증권
 신영스팩5호 2019.06.10~06.11 2,000~2,000   2,000 6,800 신영증권
 케이비스팩18호 2019.06.10~06.11 2,000~2,000   2,000 15,000 KB증권
 신한스팩5호 2019.06.04~06.05 2,000~2,000   2,000 8,000 신한금융투자
 압타바이오 2019.05.28~05.29 21,000~25,000   30,000 45,780 삼성증권,미래에셋대우
 까스텔바쟉 2019.05.27~05.28 16,000~19,000   12,000 37,800 NH투자증권㈜
 디비금융스팩7호 2019.05.22~05.22 2,000~2,000   2,000 8,000 DB금융투자
 마이크로디지탈 2019.05.20~05.21 20,000~23,000   23,000 14,000 하나금융투자
 유진스팩4호 2019.05.16~05.17 2,000~2,000   2,000 6,500 유진투자증권
 컴퍼니케이파트너스 2019.05.08~05.09 3,600~4,000   4,500 14,400 NH투자증권
 수젠텍 2019.05.07~05.08 12,000~14,000   12,000 18,000 한국투자증권
 
※ IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.


      회사소개   개인정보취급방침   정보제공윤리정책
코넥스38 로고
Copyrightⓒ 1999-2018 (주)38커뮤니케이션. All rights reserved.      
사업자등록번호 : 108-81-21496         통신판매업 신고번호: 제19-1912호
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    기사배열 책임자: 이수명   기사배열 기본방침